Algemene huisregels en voorwaarden

Oriëntal Paradise Hotel bv
Sint Jorisstraat 109
9140 Temse
BTW BE 0889.951.541

Wanneer u reserveert bij Oriëntal Paradise gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden en onze huisregels.

Alle reservaties die gemaakt worden telefonisch, per e-mail, brief of online gelden als een bindende overeenkomst tussen Oriëntal Paradise en de klant.
Alle informatie betreffende ons complex staat vermeld op onze website.
Behoudens anders luidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met Oriëntal Paradise onderworpen aan de algemene voorwaarden die hieronder vermeld staan.
De klant/bezoeker verklaart deze bepalingen te kennen en ze te aanvaarden.

De gemaakte reservaties vallen niet onder het herroepingsrecht, noch onder de verkoop op afstand voor online of telefonische aankopen.

Wij verlenen u de toegang tot de door u gekozen ruimte. Deze ruimte kan u in alle privacy gebruiken volgens de door u gereserveerde tijdsduur.

Voorschotten kan u betalen via ons rekeningnummer BE93 6528 5660 5567 BIC: HBKABE22
met vermelding van het referentie nummer of met de gestructureerde mededeling dat is vermeld op uw reservatie bevestiging, of cash aan onze receptie.

 1. Bij het afsluiten van de verkoop op afstand kan gevraagd worden een voorschot van een deel of het geheel van het verschuldigde bedrag te betalen . Indien een voorschot gevraagd wordt, zal een uiterste betaaldatum, die kan afhangen van het moment van bestellen, meegedeeld worden aan de Klant.
 2. Indien het voorschot niet ontvangen is binnen deze vooropgesteld termijn heeft Oriental Paradise bvba het recht de overeenkomst eenzijdig en zonder verdere kennisgeving te verbreken.
 3. Een betaling van het voorschot is in geval van een telefonische verkoop op afstand een onherroepelijke aanvaarding van deze voorwaarden door de Klant.
 4. In geval de Klant zijn bestelling annuleert, worden volgende annulatieregels toegepast:
  1. Bij aankopen van goederen of in geval er effectief een voorschot gevraagd werd:
   1. Indien de Klant meer dan 7 kalenderdagen voor het leveren van de diensten annuleert, krijgt hij het volledige voorschot min aftrek van 15,00 € administratiekosten terug.
   2. Indien de Klant tussen 7 en 4 kalenderdagen voor het leveren van de diensten annuleert, krijgt hij 50% van het voorschot min aftrek van 15,00 € admnistratiekosten terug.
   3. Indien de Klant minder dan 4 kalenderdagen voor het leveren van de diensten annuleert, wordt het gehele voorschot verrekend als administratiekost.
 5. De annulatieregels worden steeds toegepast. De Klant kan zich in geen geval op overmacht (o.m. ongeval, slecht weer, ziekte, overlijden, beletsel, etc.) beroepen.
 6. Annulaties kunnen enkel via info@oriental-paradise.be doorgegeven worden. Een annulatie is enkel en alleen geldig wanneer het door Oriental Paradise bv bevestigd is.
 7. Niet of laattijdig komen opdagen voor een gemaakte reservatie (no-show) wordt steeds als een laattijdige annulatie beschouwd en geeft Oriental Paradise bv onherroepelijk het recht de annulatieregels toe te passen en de kosten te innen. Bij een no-show zal het reservatiebedrag worden vermeerderd met 7 % vaste schadevergoeding.
 8. Indien (een deel) van het voorschot terug verschuldigd is aan de Klant, wordt dit op een tegoedrekening geplaatst voor de klant. Bij een volgende bestelling wordt dit tegoed dan gebruikt. De Klant heeft steeds het recht de effectieve terugstorting van dit tegoed te vragen. Op voorschotten en tegoeden zijn nooit interesten verschuldigd.

Bij aankomst is er een rondleiding voorzien door één van onze medewerkers die het correcte gebruik van de toestellen en de faciliteiten zal toelichten.
Het is verboden om zelf producten toe te voegen aan de faciliteiten, het water van het zwembad of de Hot whirlpools. Bij verontreiniging of vaststelling hiervan zullen de kosten die wij moeten maken integraal worden doorgerekend naar de klant inclusief een schadevergoeding.

Acties, kortingen of aanbiedingen zijn niet onderling cumuleerbaar, ruilbaar voor cash geld en zijn steeds zoals de voorraad strekt

Gelieve ongeveer 5 minuten voor het reservatie aanvangsuur aanwezig te zijn. Het gereserveerde einduur blijft steeds behouden, ook indien U later toekomt ongeacht de reden.
Op deze manier kunnen de volgende klanten ook op tijd de ruimte betreden na onze reiniging.
Indien u de ruimte later verlaat dan gereserveerd zal dit extra worden aangerekend aan 1,00 € per minuut.

Om hygiënische reden is het verplicht eerst te douchen en u te wassen met zeep voor de ingebruikname van onze faciliteiten, of voor u een massage ondergaat.
Verder is het steeds verplicht om een handdoek onder u te leggen in de sauna cabines en de relaxruimtes.

Er wordt u medegedeeld dat het gebruik van textiel in de Hot whirlpool en/of het zwembad kan bijdragen tot verontreiniging van de waterkwaliteit.
Bij verontreiniging hiervan zullen de kosten die wij moeten maken integraal worden doorgerekend naar de klant inclusief een schadevergoeding.

Het is verboden eten en/of drinken te nuttigen in de Hot whirlpools, sauna cabines of het zwembad.
Indien u deze regels niet respecteert en hierdoor het water of de filters moeten vervangen worden, bij verontreiniging hiervan zullen de kosten die wij moeten maken integraal worden doorgerekend naar de klant inclusief een schadevergoeding.
Het is verboden zelf eten en/of drinken mee te brengen.
Elke ruimte is uitgerust met een mini bar en de mogelijkheid is aanwezig om snacks te bestellen via de interne telefoon.

De klanten zijn eraan gehouden geen verboden middelen, dieren, eten en drinken in ons complex binnen te brengen.
Bij vaststelling zullen er extra kosten worden aangerekend.
Het is verboden om zelf producten toe te voegen aan de faciliteiten. Indien wordt vastgesteld dat de gebruiker toch producten bij het water van het zwembad of de Hot whirlpools heeft toegevoegd zullen de kosten voor vernieuwing van het water integraal worden doorgerekend aan de gebruiker.

Gelieve de rust van onze buren en andere klanten in het gebouw te willen respecteren.
Roepen, gillen, lawaai maken, het afspelen van luide muziek, het verstoren van de rust,… in het complex, de relaxtuin of de Hot whirlpools kan leiden tot verwijdering uit ons complex. Bij vaststelling behouden wij dit recht.

Lopen of rennen is ten strengste verboden in het ganse complex. In alle ruimtes zijn slippers voorzien, het is verplicht deze te dragen gedurende uw bezoek.

Alle uitgegeven cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 12 maanden en kunnen niet ingeruild worden voor cash geld.

Indien u verhinderd bent om uw reservatie na te komen, mag steeds iemand anders in uw plaats komen.
U dient ons hier wel op voorhand over in te lichten en de correcte persoonsgegevens over te maken.

Wanneer er schade wordt aangebracht aan ons complex of dingen worden ontvreemd zullen de kosten van herstelling, reiniging of vervanging integraal doorgerekend worden aan de gebruiker. Wanneer het complex gesloten is om deze reden, zal er een schadevergoeding van 2500 € per dag aangerekend worden. Indien de gebruiker eventuele aangebrachte schade niet meld aan de receptie zal de politie ingeschakeld worden voor vaststelling van de feiten.
Bij vaststelling van diefstal zal onmiddellijk de politie worden ingeschakeld.

In ons gebouw geldt een algemeen rookverbod. Er kan en mag gerookt worden op het terras in privé sauna 1, 2 en 4. Privé sauna 3 beschikt niet over een terras en is daarom geheel rookvrij. Indien wij vaststellen dat er binnen gerookt is in de privé sauna dan rekenen wij 150,00 € schoonmaakkosten aan.

Oriëntal Paradise garandeert en respecteert voor 100 % de privacy van zijn klanten. Uw gegevens worden niet vrijgegeven aan derden of ergens gepubliceerd.
Uw telefoonnummer of e-mail adres worden enkel gebruikt om uw reservatie te bevestigen of om onze promoties en acties toe te lichten.

Wij behouden ons ten allen tijden het recht om mensen te weigeren of uit ons complex te ontzetten.

De klant verklaart zich integraal akkoord dat hijzelf verantwoordelijk is voor een correct gebruik van de door ons ter beschikking gestelde installaties en producten. In geen enkel geval kan de klant Oriëntal Paradise aansprakelijk stellen voor ongevallen, lichamelijke of materiële schade of eender welke andere claim.

Het maken van een kopie door middel van een screenschot, zeefdruk, of enige andere duplicatie van onze website of delen ervan is verboden zonder schriftelijke toestemming van ons.

Verloren of vergeten goederen van de klant worden bewaard gedurende een periode van 1 maand.
De klant kan zijn of haar goederen ophalen gedurende deze periode.
Na 1 maand worden de goederen vernietigd of eigendom van Oriëntal Paradise. De klant kan Oriëntal Paradise nooit aansprakelijk stellen voor verloren of achtergelaten goederen.

Bij verlies van de afstandbediening van de televisie, draagbare telefoons of de bediening van de domotica wordt u een verlieskost aangerekend van 100 € per verloren voorwerp.

Bij problemen, schade aan de toestellen, het interieur of de installatie hebben wij ten allen tijden het recht uw identiteitskaart op te vragen.
Een vaststelling te laten uitvoeren en de kosten door te rekenen.

Elk geschil tussen Oriëntal Paradise en de klant wordt beslecht volgens het Belgische recht en elk geschil behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van Rechtbank van Koophandel van Sint-Niklaas en het vredegerecht van Temse.

Op alle aangeboden informatie van deze website rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijk en schriftelijke toestemming van de beheerder. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. Bij vaststelling kunnen de bevoegde rechtbanken aangesteld worden.

 Deze algemene voorwaarden werden op 7 december 2021 gepubliceerd en vervangt alle voorgaande algemene voorwaarden.