Algemene huisregels en voorwaarden

Oriëntal Paradise Hotel bv
Sint Jorisstraat 109
9140 Temse
BTW BE 0889.951.541

Wanneer u reserveert bij Oriëntal Paradise gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden en onze huisregels.

Alle reservaties die gemaakt worden telefonisch, per e-mail, brief of online gelden als een bindende overeenkomst tussen Oriëntal Paradise en de klant.
Alle informatie betreffende ons complex staat vermeld op onze website.
Behoudens anders luidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met Oriëntal Paradise onderworpen aan de algemene voorwaarden die hieronder vermeld staan.
De klant/bezoeker verklaart deze bepalingen te kennen en ze te aanvaarden.

Oriental Paradise Hotel bvba Sint Jorisstraat 109, 9140 Temse BTW BE0889 951 541

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van Oriental Paradise bvba en op elke overeenkomst op afstand afgesloten tussen de Klant en Oriental Paradise bvba via de website www.oriental-paradise.be waar diensten van Oriental Paradise bvba gereserveerd kunnen worden of telefonisch (hierna “verkoop op afstand” genoemd). Deze overeenkomst bestaat uit het reserveren van diensten.
 2. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de Klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten.
 3. Deze algemene voorwaarden worden ter beschikking gesteld op een expliciet vermelde pagina (www.oriental-paradise.be/algemene-voorwaarden), die ongewijzigd door de Klant kan worden opgeslaan en/of afgedrukt, zodat deze achteraf eenvoudig door de Klant kunnen worden geraadpleegd.
 1. Het aankoopproces wordt gestart zodra de klant een reservering bevestigt. De overeenkomst gaat in van het moment dat de Klant de reservering definitief bevestigt.
 2. De diensten die de klant via het Internet kan reserveren worden op een voldoende gedetailleerde wijze omschreven op http://www.oriental-paradise.be, om de Klant een correcte beoordeling van het de dienst te kunnen laten maken. Indien de Klant niet zeker is van de inhoud van de dienst die hij via het internet wenst te reserveren, is het aan de Klant om zich bij Oriental Paradise bvba hierover verder te informeren en dit vóór het plaatsen van de reservatie. Dit kan via info@oriental-paradise.be of telefonisch.
 3. Prijzen weergegeven op de website http://www.oriental-paradise.be worden daar met de meeste zorg geplaatst. Doch mogelijke fouten in deze prijzen binden Oriental Paradise bvba niet zolang de aankoop op afstand niet afgesloten wordt. Eens de verkoop op afstand afgesloten wordt, gelden de prijzen zoals ze worden weergegeven in het besteloverzicht. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 4. De prijs van de aanbieding is niet noodzakelijk een all-in prijs. Consumpties of opties kunnen ter plaatsen nog door de Klant extra geconsumeerd worden en zullen dan aan de gangbare prijzen worden aangerekend. Zo zijn bv consumpties van drank en eten nooit inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld. Opties die inbegrepen zijn in het aanbod zullen steeds duidelijk en limitatief vermeld worden.
 1. De Klant, in hoedanigheid van natuurlijk persoon, heeft bij een reservatie voor niet-beroepsmatig gebruik, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de reservatie, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
 2. In volgende gevallen beschikt de Klant niet over het recht van de aankoop af te zien:
  1. Diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de bedenktijd. In concreto betekent dat de bij een aankoop op afstand bij Oriental Paradise bvba, de Klant niet beschikt over het recht van de aankoop af te zien in volgende gevallen:
  2. De Klant maakt de reservering in hoedanigheid van Handelaar of voor beroepsmatig gebruik.
  3. De Klant koopt een cadeaubon en deze is reeds verbruikt op het moment dat de Klant aanspraak wenst te maken op zijn herroepingsrecht.
  4. De Klant heeft een cadeaubon besteld en daarbij aangeduid dat deze aan huis geleverd dient te worden. De creatiekosten kunnen niet herroepen worden aangezien deze bons gepersonaliseerd worden.
  5. De Klant bestelt/reserveert een dienst minder dan veertien kalenderdagen op voorhand.
 3. Indien de Klant van zijn herroepingsrecht wenst gebruik te maken, moet hij zijn aanvraag binnen de herroepingstermijn, schriftelijk richten aan Oriental Paradise bvba, Sint Jorisstraat 109, 9140 Temse of via info@oriental-paradise.be.
 1. Bij het afsluiten van de verkoop op afstand kan gevraagd worden een voorschot van een deel of het geheel van het verschuldigde bedrag te betalen . Indien een voorschot gevraagd wordt, zal een uiterste betaaldatum, die kan afhangen van het moment van bestellen, meegedeeld worden aan de Klant.
 2. Indien het voorschot niet ontvangen is binnen deze vooropgesteld termijn heeft Oriental Paradise bvba het recht de overeenkomst eenzijdig en zonder verdere kennisgeving te verbreken.
 3. Een betaling van het voorschot is in geval van een telefonische verkoop op afstand een onherroepelijke aanvaarding van deze voorwaarden door de Klant.
 4. In geval de Klant zijn bestelling annuleert, worden volgende annulatieregels toegepast:
  1. Bij aankopen van goederen of in geval er effectief een voorschot gevraagd werd:
   1. Indien de Klant meer dan 7 kalenderdagen voor het leveren van de diensten annuleert, krijgt hij het volledige voorschot min aftrek van 10,00 € administratiekosten terug.
   2. Indien de Klant tussen 7 en 4 kalenderdagen voor het leveren van de diensten annuleert, krijgt hij 50% van het voorschot min aftrek van 10,00 € admnistratiekosten terug.
   3. Indien de Klant minder dan 4 kalenderdagen voor het leveren van de diensten annuleert, wordt het gehele voorschot verrekend als administratiekost.
 5. De annulatieregels worden steeds toegepast. De Klant kan zich in geen geval op overmacht (o.m. ongeval, slecht weer, ziekte, overlijden, beletsel, etc.) beroepen.
 6. Annulaties kunnen enkel via info@oriental-paradise.be doorgegeven worden. Een annulatie is enkel en alleen geldig wanneer het door Oriental Paradise bvba bevestigd is.
 7. Niet of laattijdig komen opdagen voor een gemaakte reservatie (no-show) wordt steeds als een laattijdige annulatie beschouwd en geeft Oriental Paradise bvba onherroepelijk het recht de annulatieregels toe te passen en de kosten te innen.
 8. Indien (een deel) van het voorschot terug verschuldigd is aan de Klant, wordt dit op een tegoedrekening geplaatst voor de klant. Bij een volgende bestelling wordt dit tegoed dan gebruikt. De Klant heeft steeds het recht de effectieve terugstorting van dit tegoed te vragen. Op voorschotten en tegoeden zijn nooit interesten verschuldigd.
 1. Bij het plaatsen van een reservering, krijgt de klant steeds een bevestiging per email in geval er een geldig email-adres wordt opgegeven.
 2. Het effectief afleveren van bevestigingen en/of herinneringen per email kan owv technologische redenen nooit 100% gegarandeerd worden. Het niet ontvangen van een bevestiging of herinnering kan dan ook nooit als reden tot verbreking van de overeenkomst worden ingeroepen. Indien de Klant een bepaalde bevestiging of herinnering niet ontvangen heeft, kan hij steeds Oriental Paradise bvba contacteren met de vraag deze opnieuw te versturen.
 1. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.
 2. Bij optredende geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Oost-Vlaanderen bevoegd.
 3. De Klant die de reservering maakt of de bestelling plaatst, zal door Oriental Paradise bvba aansprakelijk gesteld worden.
 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@oriental-paradise.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

 Deze algemene voorwaarden werden op 7 december 2021 gepubliceerd en vervangt alle voorgaande algemene voorwaarden.