Wedstrijdreglement

 • De wedstrijd wordt georganiseerd door Oriental Paradise BV, Sint-Jorisstraat 109, 9140 Temse, Hierna genoemd “de organisator”.
 • De organisator behoudt zich het recht om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.
 • Er kan gevraagd worden een wedstrijd- en schiftingsvraag te beantwoorden:
  • De deelnemer die de vraag/vragen correct beantwoordt en de schiftingsvraag zo dicht mogelijk benadert, wint de wedstrijd.
  • In geval er meerdere deelnemers de schiftingsvraag correct beantwoorden of het correcte antwoord even dicht benaderen, dan is de eerste persoon die het correcte antwoord gaf de winnaar. Er is slechts één winnaar mogelijk tenzij anders vermeld.
  • Om deel te nemen aan de wedstrijd dient de deelnemer zijn/haar antwoorden op de opgegeven vragen in te vullen op de wedstrijdpagina.
 • Er kan gevraagd worden om een reactie te plaatsen op een bijhorend wedstrijdbericht. Uit de verzamelde reacties bepaalt de organisator volgens interne criteria de winnaar. Deze beslissing is finaal, onherroepelijk en onbetwistbaar.
 • Iedere deelnemer kan slechts éénmaal per wedstrijd deelnemen (onder dezelfde naam en/of online account). Indien een deelnemer toch meerdere malen probeert deel te nemen, dan zal enkel zijn/haar eerste antwoord in aanmerking genomen worden.
 • Er kan enkel deelgenomen worden tijdens de vermelde looptijd van de wedstrijd.
 • Deelname aan de wedstrijd staat open voor elke natuurlijke persoon, woonachtig in de Benelux en die op datum van deelname de leeftijd van 17 jaar heeft bereikt. Dit conform de GDPR-wetgeving omtrent de gegevensverwerking van personen onder de 18 jaar (Privacy Policy). Deelnemers onder 18 jaar worden verondersteld het akkoord te hebben verkregen van ouder of voogd om deel te nemen aan de wedstrijd. Uitgesloten van deze wedstrijd zijn de werknemers van de organisator en de hieraan gelinkte vennootschappen.
 • De winnaars aanvaarden dat hun naam door de organisator bekend wordt gemaakt via de Facebook- of Instagrampagina en/of andere marketingkanalen.
 • Bij eventuele winst kan er bij afhaling van de prijs een officieel identificatiebewijs gevraagd worden. Indien de naam van de winnaar niet overeenstemt met dit document, is de deelname niet meer geldig en wordt er een nieuwe winnaar gekozen. Deze beslissing is finaal, onherroepelijk en onbetwistbaar. De organisator kan ook kiezen de prijs op te sturen. In dit geval vraagt de organisator om adresgegevens te verstrekken, dit conform de GDPR-wetgeving omtrent de gegevensverwerking. De gegevens worden enkel gebruikt om de prijs te versturen en zullen nadien verwijderd worden, tenzij anders aangegeven door de deelnemer of de winnaar reeds bestaat in ons klantenbestand.
 • De prijzen zijn niet inruilbaar tegen andere prijzen of tegen hun waarde in geld.
 • Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor deze wedstrijd.
 • In geval van vermoeden van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.
 • Door deelname aan de wedstrijd, verbindt de deelnemer zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement.
 • De wedstrijd staat onder toezicht van de organisator. Alle uitslagen en beslissingen vanwege de organisator zijn onherroepelijk en onbetwistbaar.

 

Facebook

 • De wedstrijd wordt gevoerd via de Facebookpagina van Oriental Paradise: https://www.facebook.com/OrientalParadisePriveSaunaEnWellness
 • Facebook is op geen enkele wijze geassocieerd met deze wedstrijd en staat op geen enkele wijze in voor de ondersteuning of uitvoering ervan. Facebook kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.

 

Instagram

 • De wedstrijd wordt gevoerd via de Instagrampagina van Oriental Paradise: https://www.instagram.com/wellness_orientalparadise/
 • Instagram is op geen enkele wijze geassocieerd met deze wedstrijd en staat op geen enkele wijze in voor de ondersteuning of uitvoering ervan. Instagram kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.